فیلر گونه چطور انجام می‌شود؟

فیلر گونه چطور انجام می‌شود و تزریق فیلر برای گونه چطور انجام می‌شود؟ برای اینکه تمام مراحل تزریق گونه را ببینید این ویدیو را که دکتر فرد برای یکی از مراجعین فیلر گونه انجام می‌دهد را ببینید.